Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:


* Iwona Kempa, pośrednik w obrocie  nieruchomościami, posiadająca licencję zawodową nr 18641, posiadająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami  OC nr PWO00010836 , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TEMIDA Nieruchomości Iwona Kempa z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jana III Sobieskiego 1/202.

W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się  pod adresem e-mail biuro@temida-nieruchomosci.pl, TEL> 602 849 022 oraz na adres siedziby biura.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


realizacji zawartej umowy pośrednictwa - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

* Przekazywanie w ramach marketingu bezpośredniego informacji o ofertach i usługach pośrednictwa Art. 6 ust. 1 lit. a,f RODO. Przez okres odbierania informacji o ofertach i usługach, lub do momentu wycofania zgody na ich otrzymywanie

czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy lub 10 lat . W tym:

wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

prowadzenie korespondencji, w tym korespondencji e-mail,

- zawarcie umowy,

- kojarzenie ofert zgodnie z kryteriami przedstawionymi przez klienta

czynności zmierzające do zawarcia umowy najmu/kupna przedmiotowej nieruchomości

- oferowanie Pani/Pana nieruchomości w celu realizacji usługi pośrednictwa sprzedaży/wynajęcia nieruchomości

inne czynności zawarte w umowie pośrednictwa.


Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń


3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w przypadku uzyskania od Pani/Pana zgody w tym zakresie;  tj:


* urzędy Państwowe tj, Urząd Skarbowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Rejestr Gruntów, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe,  Leśnictwo Miejskie i Gminne,  Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy nieruchomości,

*banki

pośrednicy kredytowi

* kancelarie notarialne

* kancelarie prawne

* kancelarie doradztwa podatkowego

* dostawca oprogramowania

* inne biura nieruchomości

* w celach archiwalnych


4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku, Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.


5. Posiada Pani/Pan prawo”


* dostępu do swoich danych osobowych

* sprostowania swoich danych osobowych

* usunięcia swoich danych osobowych

* ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

przenoszenia swoich danych osobowych

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art.21 RODO.


6. Niezależnie  od powyższego przysługuje Pani/ Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ do organizacji międzynarodowej.


9.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, ani też nie będą Państwa  dane profilowane.